РАЧУНАЊЕ БОДОВА
ОПШТИ УСПЈЕХ
Напомена: можете унети само вредности од 2.00 до 5.00
ПРЕДМЕТИ ОД ЗНАЧАЈА

VIII разред

IX разред

Укупно бодова:

Напомена: Калкулатор за израчунавање бодова је информативног карактера!
Предмети од значаја по струкама:
Струка Предмети од значаја који се посебно бодују
Машинство и обрада метала Српски језик, страни језик, математика, физика и информатика
Електротехника Српски језик, страни језик, математика, физика и информатика
Саoбраћај Српски језик, математика, физика, географија и информатика
Хемија, неметали и графичарство Српски језик, страни језик, математика, физика и хемија